REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DESCAD


                                                            § 1
                                          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do     korzystania z dostarczanych do klienta drogą komunikacji elektronicznej projektów wnętrz i mebli oraz innych dokumentów w sklepie internetowym „DESCAD” dostępnym przez stronę internetową www.descad.pl.
2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna ( posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała  lub zamierza dokonać  zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak  i przedsiębiorca;
b) Sprzedawca – DESCAD - Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku         ( 80-754), ul. Długa Grobla 8,  NIP-5832034667;
c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.descad.pl;
d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
e) Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
f)  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.
g) Formularz zamówienia — interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
h) Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do zakupu,a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości  Utworów/Dzieł.
i)  Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) — projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia Klienta na odpłatną Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący elementy fotograficzne, techniczne i raporty wg.specyfikacji określonej w ofercie  produktu znajdującego się w ofercie sklepu.
j)  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Utworu/Dzieła zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też —  stosowanie do cech Utworu/Dzieła  — umowę o świadczenie usług i umowę  o dzieło.

Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej spersonalizowane projekty wnętrz i mebli opisanych szczegółowo w ofercie sklepu. 
Szczegółowe informacje o różnych rodzajach projektów znajdują się na stronie internetowej sklepu descad.pl.
Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w §1 pkt.2b  lub drogą  elektroniczną na adres: biuro@descad.pl, oraz telefonicznie: +48576019398 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-18.00.                                        
                                                             § 2
                                  WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. By móc złożyć zamówienie na usługi poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a) posiadać komputer, laptop ,tablet , smartfon z dostępem do internetu;
b) posiadać swoją skrzynkę pocztową i dostęp do niej.
c) korzystać z przeglądarki internetowej ( Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Usługi świadczone w Sklepie DESCAD świadczone są przez czas nieokreślony. 
4. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie DESCAD  są odpłatne.

                                                            § 3
                                               ZAWIERANIE UMÓW                               

1. Akceptacja Regulaminu i zakup produktu z oferty Sklepu jest równoznaczne
z zawarciem na czas  nieokreślony Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

2. Na treść umowy składają się łącznie: Treść Regulaminu sklepu DESCAD
oraz treść zawarta w opisie produktu wraz  z potwierdzeniem zakupu i zapłaty generowane automatycznie przez Sklep podczas  procesu zakupu.

3. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto określonymi w złotych polskich, do których doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej dla danego produktu widocznej podczas procesu zakupu.
5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza  zamówienia (bez rejestracji i zamawiania konta).
6. Dokonanie zakupu następuje po wybraniu odpowiedniego produktu z oferty Sklepu, zapoznaniu się ze szczegółami oferty i kliknięciu przycisku " Dodaj
do koszyka".W koszyku Klient wybiera ilość metrów kwadratowych powierzchni do zaprojektowania lub ilość sztuk w przypadku innych projektów np. mebli, następnie Klient klikając przycisk " Dalej" zostaje automatycznie przekierowany do formularza "Mój koszyk" gdzie wypełnia puste pola swoimi danymi i w następnym kroku potwierdza zakup usługi.

7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Klienta poprzez kliknięcie na przycisk " Kupuję i płacę" oraz  zaznaczeniem wymaganych pół informacyjnych dotyczących zapoznania się z Regulaminem sklepu, co skutkuje  obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
8. Terminem płatności jest termin zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji oraz interaktywny formularz  wytycznych do projektu, określający  preferencje stylistyczne i kolorystyczne, preferowaną  funkcjonalność i inne informacje i wskazówki mające wpływ na styl projektowanego wnętrza lub mebli. 
10. Klient po zakupie zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Sklepu pomiaru pomieszczenia, dokumentacji technicznej uzyskanej od Devolopera lub projektu mieszkania/domu.
                                                            § 4
                                    TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy DESCAD udostępnia płatności za zamówione usługi za pośrednictwem systemu Przelewy24.          
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.                               
3. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta z powodu odstąpienia od umowy Sprzedający  dokonuje zwrotu środków na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient  dokonał płatności za usługi.
                                                            § 5
                                             ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w  przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. w rozumieniu ww ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.
2. Klienci indywidualni Sklepu (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy
z dnia 23.04.1964r.,Kodeksu Cywilnego),którzy zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
i zwrócić projekt pod warunkiem, że:

- jest on w stanie niezmienionym,
- nie został rozpieczętowany w sposób umożliwiający jego skopiowanie, a w szczególności nie została uszkodzona plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem.

3. Sprzedający zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu
z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających  z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w ofercie Sprzedającego. Klienci dokonujący zakupu projektu komercyjnego, a więc dotyczącego działalności gospodarczej nie są konsumentami
                                                                 
                                                            § 6
                                              PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich zrealizowanych
i realizowanych projektów oraz wszelkich materiałów umieszczonych na swojej stronie www.descad.pl a także innych materiałów udostępnianych Klientowi
na czas realizacji umowy.

2. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich do wykazanych w §6 pkt.1 materiałów i dzieł.
3. W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie, w związku z Art.38 Ustawy prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu projektu i wpłaconego wynagrodzenia za projekt.
4. Sprzedający wykonując umowę o działo przekazuje Klientowi dzieło bez nabycia praw autorskich, udzielając mu licencji do korzystania z działa bez ograniczenia czasowego na następujących warunkach:
a) projekt realizowany będzie jednorazowo w lokalu wskazanym w umowie
na potrzeby Klienta;

b) projekt nie może być kopiowany i udostępniany osobom trzecim;
c) projekt wraz z wszystkimi załącznikami przekazanymi klientowi w formie elektronicznej lub drukowanej nie może być publikowany  i rozpowszechniany w mediach bez zgody Sprzedającego;
d) Klient nie może przenosić na osoby trzecie udzielonej mu przez Sprzedającego praw licencji.
e) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Sprzedającego a w szczególności hasła dostępowe, dokumenty wspomagające proces obsługi Klienta w zakresie realizowanej umowy.
f) W przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta Sprzedający ma prawo do odszkodowania w postępowaniu arbitrażowym lub przed właściwym sądem.

                                                            § 7
                                        REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacje produktów przewidziane są wyłącznie dla Klientów będących Konsumentami.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne wygasa po upływie dwóch
lat od dnia wydania produktu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne złożone powinno być na piśmie i wysłane na adres  Sprzedającego lub mailowo na adres : biuro@descad.pl.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)  imię i nazwisko kupującego;
b)  adres mailowy:
c)  numer telefonu kontaktowego
d) adres zamieszkania / siedzib do korespondencji
e) dołączony dowód zakupu produktu ( np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.;)
f)  dokładne oznaczenie reklamowanego produktu
g) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową
h) żądanie reklamującego ( odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,usunięcia wady);
i)  datę wniesienia reklamacji i podpis składającego reklamację.

6. Sprzedawca potwierdza pisemnie wpływ reklamacji na adres mailowy podany  w zgłoszeniu.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
                                                           § 8
                POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązywania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenia sie o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji taki jak Inspekcja Handlowa, rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych  zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów.

                                                            § 9
                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
ze względu na  zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany
w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu
na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy przed terminem dokonania zmian.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku.

 

 

§ 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta   drogą komunikacji

      elektronicznej  projektów wnętrz i mebli oraz innych dokumentów w sklepie internetowym „DESCAD” dostępnym przez stronę internetową

      www.descad.pl.

2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ( posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała  lub zamierza  dokonać

     zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak  i przedsiębiorca

b) Sprzedawca – DESCAD - Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku ( 80-754), ul. Długa Grobla 8,  NIP-5832034667;

c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.descad.pl;

d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość 

    ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej  liczby środków

     porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

e) Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.

f)  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające  bezpośrednio  do zawarcia

     Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.

g) Formularz zamówienia — interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności 

     poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

h) Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do zakupu, a także istnieje

     możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości  Utworów/Dzieł.

i)  Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) — projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia Klienta na  odpłatną

     Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego  1994 r. o prawie

     autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący elementy fotograficzne, techniczne i raporty wg. specyfikacji

     określonej w ofercie  produktu znajdującego się w ofercie sklepu.

j)  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Utworu/Dzieła zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą

     za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też —  stosowanie do cech Utworu/Dzieła

     — umowę o świadczenie usług i umowę  o dzieło.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej spersonalizowane projekty wnętrz i mebli opisanych

    szczegółowo w ofercie sklepu. 

4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach projektów znajdują się na stronie internetowej sklepu descad.pl.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w §1 pkt.2b  lub drogą  elektroniczną 

     na adres: biuro@descad.pl, oraz telefonicznie: +48576019398 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-18.00.

                                                                                                      

                                                                                 § 2     WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. By móc złożyć zamówienie na usługi poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:

a) posiadać komputer, laptop ,tablet , smartfon z dostępem do internetu;

b) posiadać swoją skrzynkę pocztową i dostęp do niej.

c) korzystać z przeglądarki internetowej ( Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.                                                      

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia.

    Za świadczenie tych usług sklep nie pobiera żadnych opłat.

3. Usługi świadczone w Sklepie DESCAD świadczone są przez czas nieokreślony. 

4. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie DESCAD  są odpłatne.

 

                                                                                             § 3     ZAWIERANIE UMÓW

Akceptacja Regulaminu i zakup produktu z oferty Sklepu jest równoznaczne z zawarciem na czas  nieokreślony Umowy  o świadczenie usług

drogą elektroniczną pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

Na treść umowy składają się łącznie: Treść Regulaminu sklepu DESCAD oraz treść zawarta w opisie produktu wraz  z potwierdzeniem zakupu

i zapłaty generowane automatycznie przez Sklep podczas  procesu zakupu.

Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto określonymi w złotych polskich, do których doliczany jest podatek VAT w stawce

przewidzianej dla danego produktu widocznej podczas procesu zakupu.

Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza  zamówienia

(bez rejestracji i zamawiania konta).

Dokonanie zakupu następuje po wybraniu odpowiedniego produktu z oferty Sklepu, zapoznaniu się ze szczegółami oferty i kliknięciu przycisku

" Dodaj do koszyka".  W koszyku Klient wybiera ilość metrów kwadratowych powierzchni do zaprojektowania lub ilość sztuk w przypadku innych

projektów np. mebli, następnie Klient klikając przycisk " Dalej" zostaje automatycznie przekierowany do formularza "Mój koszyk" gdzie wypełnia

puste pola swoimi danymi i w następnym kroku potwierdza zakup usługi.

Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Klienta poprzez kliknięcie na przycisk " Kupuj i płacę" oraz zaznaczeniem wymaganych pół

informacyjnych dotyczących zapoznania się z Regulaminem sklepu, co skutkuje  obowiązkiem  zapłaty za zamówione produkty.

Terminem płatności jest termin zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi

dotyczącymi jego realizacji oraz interaktywny formularz  wytycznych do projektu, określający preferencje stylistyczne i kolorystyczne,

preferowaną  funkcjonalność i inne informacje i wskazówki mające wpływ na styl projektowanego wnętrza lub mebli. 

Klient po zakupie zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Sklepu pomiaru pomieszczenia, dokumentacji technicznej uzyskanej od

Devolopera lub projektu mieszkania/domu.

 

                                                                                    § 4     TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Sklep internetowy DESCAD udostępnia płatności za zamówione usługi za pośrednictwem systemu Przelewy24.          

Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.                               

 

W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta z powodu odstąpienia od umowy Sprzedający dokonuje zwrotu środków na

 ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient  dokonał płatności za usługi.

 

                                                                                             § 5   ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w  przypadku rażącego naruszenia

postanowień Regulaminu. 

Klienci indywidualni Sklepu (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r.,Kodeksu Cywilnego),którzy

zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić projekt pod warunkiem, że:

- jest on w stanie niezmienionym,

- nie został rozpieczętowany w sposób umożliwiający jego skopiowanie, a w szczególności nie została  uszkodzona plomba zabezpieczająca

  w postaci taśmy z nadrukiem.

Sprzedający zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez 

klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w ofercie Sprzedającego.

Klienci dokonujący zakupu projektu  komercyjnego, a więc dotyczącego działalności gospodarczej nie są konsumentami w rozumieniu ww

ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.

 

                                                                                              § 6     PRAWA AUTORSKIE

Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich zrealizowanych i realizowanych projektów oraz wszelkich materiałów umieszczonych

na swojej stronie www.descad.pl a także innych materiałów udostępnianych Klientowi na czas realizacji umowy.

Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich do wykazanych w §6 pkt.1 materiałów i dzieł.

W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie, w związku z Art.38 Ustawy prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu

projektu i wpłaconego wynagrodzenia za projekt.

Sprzedający wykonując umowę o działo przekazuje Klientowi dzieło bez nabycia praw autorskich, udzielając mu licencji do korzystania z działa

bez ograniczenia czasowego na następujących warunkach:

a) projekt realizowany będzie jednorazowo w lokalu wskazanym w umowie na potrzeby Klienta;

b) projekt nie może być kopiowany i udostępniany osobom trzecim;

c) projekt wraz z wszystkimi załącznikami przekazanymi klientowi w formie elektronicznej lub drukowanej nie może być publikowany

    i rozpowszechniany w mediach bez zgody Sprzedającego;

d) Klient nie może przenosić na osoby trzecie udzielonej mu przez Sprzedającego praw licencji.

e) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Sprzedającego a w szczególności hasła

    dostępowe , dokumenty wspomagające proces obsługi Klienta w zakresie realizowanej umowy.    

f) W przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta Sprzedający ma prawo do odszkodowania w postępowaniu arbitrażowym lub

    przed właściwym sądem.

 

                                                                                           § 7      REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacje produktów przewidziane są wyłącznie dla Klientów będących Konsumentami.

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu.

Zgłoszenie reklamacyjne złożone powinno być na piśmie i wysłane na adres  Sprzedającego lub mailowo na adres :

biuro@descad.pl.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a)  imię i nazwisko kupującego;

b)  adres mailowy:

c)  numer telefonu kontaktowego

d) adres zamieszkania / siedzib do korespondencji

e) dołączony dowód zakupu produktu ( np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.)

f)  dokładne oznaczenie reklamowanego produktu

g) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową 

h) żądanie reklamującego ( odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcia wady)

i)  datę wniesienia reklamacji i podpis składającego reklamację

Sprzedawca potwierdza pisemnie wpływ reklamacji na adres mailowy podany w zgłoszeniu

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się,

że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

 

                                                            § 8       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

W celu rozwiązywania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma  możliwość skorzystania

     z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym :

a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.

    o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego

    zakończenia sporu;

c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest  ochrona praw

    konsumentów.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania  sporów oraz dostępności

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji taki jak Inspekcja  Handlowa, rzecznicy konsumentów, organizacji

społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu   Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

                                                                                    § 9      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na  zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany

w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy przed

terminem dokonania zmian.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechne obowiązującego prawa,

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku.

        

                       § 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści                uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta        drogą komunikacji elektronicznej  projektów wnętrz i mebli oraz innych dokumentów w sklepie internetowym „DESCAD” dostępnym przez stronę internetową www.descad.pl.
2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna ( posiadająca pełną zdolność do            czynności prawnych) lub prawna, która dokonała  lub zamierza dokonać  zakupu w sklepie internetowym.   Klientem może być zarówno konsument, jak  i przedsiębiorca;
b) Sprzedawca – DESCAD - Pracownia Projektowa z siedzibą  w Gdańsku ( 80-754), ul. Długa Grobla 8, NIP-5832034667;
c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę   pod adresem internetowym www.descad.pl;
d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem   w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na        odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej          obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub       większej  liczby środków porozumiewania się na odległość do  chwili zawarcia umowy włącznie.
e) Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
f)  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą  Formularza Zamówienia i zmierzające  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.
g) Formularz zamówienia — interaktywny formularz dostępny   w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym  sposobu  dostawy i płatności.
h) Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do zakupu,a
 także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości  Utworów/Dzieł.
i)  Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) — projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia Klienta na odpłatną Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący elementy fotograficzne, techniczne i raporty wg.specyfikacji określonej w ofercie  produktu  znajdującego się w ofercie sklepu.
j)  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Utworu/Dzieła              zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą           
za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę            Sprzedaży rozumie się też —  stosowanie do cech Utworu/Dzieła — umowę o świadczenie usług i umowę  o dzieło.
3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci               internetowej spersonalizowane projekty wnętrz i mebli               opisanych szczegółowo w ofercie sklepu. 
4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach projektów znajdują się na stronie internetowej sklepu descad.pl.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w §1 pkt.2b  lub drogą  elektroniczną na adres: biuro@descad.pl, oraz telefonicznie: +48576019398 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-18.00.
                                                                                                      
                   § 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. By móc złożyć zamówienie na usługi poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a) posiadać komputer, laptop ,tablet , smartfon z dostępem do      internetu;
b) posiadać swoją skrzynkę pocztową i dostęp do niej.
c) korzystać z przeglądarki internetowej ( Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.     2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci      Formularza zamówienia. 
 Za świadczenie tych usług sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Usługi świadczone w Sklepie DESCAD świadczone są przez czas nieokreślony. 
4. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie DESCAD  są odpłatne.

                            § 3   ZAWIERANIE UMÓW
                                                                  
1. Akceptacja Regulaminu i zakup produktu z oferty Sklepu jest równoznaczne z zawarciem na czas  nieokreślony Umowy         o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem i    Sprzedającym.
2. Na treść umowy składają się łącznie: Treść Regulaminu sklepu DESCAD oraz treść zawarta w opisie produktu wraz z     potwierdzeniem zakupu i zapłaty generowane automatycznie    przez Sklep podczas  procesu zakupu.
3. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną   może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania   przyczyny.
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto określonymi  w  złotych polskich, do których doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej dla danego produktu widocznej podczas procesu zakupu.
5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza  zamówienia    (bez rejestracji i zamawiania konta).
6. Dokonanie zakupu następuje po wybraniu odpowiedniego         produktu z oferty Sklepu, zapoznaniu się ze szczegółami oferty i kliknięciu przycisku " Dodaj do koszyka". W koszyku Klient wybiera ilość metrów kwadratowych powierzchni               do zaprojektowania lub ilość sztuk w przypadku innych projektów      np. mebli, następnie Klient klikając przycisk " Dalej" zostaje               automatycznie przekierowany do formularza "Mój koszyk" gdzie       wypełnia puste pola swoimi danymi i w następnym kroku                   potwierdza zakup usługi.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Klienta  poprzez kliknięcie na przycisk " Kupuję i płacę" oraz      zaznaczeniem wymaganych pół informacyjnych dotyczących     zapoznania się z Regulaminem sklepu, co skutkuje  obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
8. Terminem płatności jest termin zaksięgowania wpłaty na            rachunku Sprzedającego.
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła        wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do        realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji oraz            interaktywny formularz  wytycznych do projektu, określający      preferencje stylistyczne i kolorystyczne, preferowaną                  funkcjonalność i inne informacje i wskazówki mające wpływ     
na styl projektowanego wnętrza lub mebli. 
10. Klient po zakupie zobowiązany jest do przesłania na adres      mailowy Sklepu pomiaru pomieszczenia, dokumentacji              technicznej  uzyskanej od Devolopera lub projektu                      mieszkania / domu.

                  § 4   TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy DESCAD udostępnia płatności za zamówione usługi za pośrednictwem systemu Przelewy24.       
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni      roboczych od dnia dokonania zakupu.                               
3. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez      Klienta z powodu odstąpienia od umowy Sprzedający                dokonuje zwrotu środków na ten sam instrument płatniczy,za pomocą którego Klient  dokonał płatności za usługi.

                          § 5   ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w  przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.
2. Klienci indywidualni Sklepu (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r.,Kodeksu Cywilnego),którzy zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić projekt pod warunkiem, że:
 - jest on w stanie niezmienionym,
 - nie został rozpieczętowany w sposób umożliwiający jego           skopiowanie, a w szczególności nie została  uszkodzona plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem.
   Sprzedający zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w ofercie Sprzedającego. Klienci dokonujący zakupu projektu  komercyjnego, a więc dotyczącego działalności gospodarczej nie są konsumentami
w rozumieniu ww ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.

                            § 6 PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich     zrealizowanych i realizowanych projektów oraz wszelkich          materiałów umieszczonych na swojej stronie www.descad.pl  a  także innych materiałów udostępnianych Klientowi na czas realizacji umowy.
2. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich do wykazanych w  §6 pkt.1 materiałów i dzieł.

3. W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie,   w związku z Art.38 Ustawy prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu projektu   wpłaconego wynagrodzenia za projekt.
4. Sprzedający wykonując umowę o działo przekazuje Klientowi dzieło bez nabycia praw autorskich, udzielając mu licencji do korzystania z działa bez ograniczenia czasowego                              na następujących warunkach:
a) projekt realizowany będzie jednorazowo w lokalu wskazanym w        umowie na potrzeby Klienta;
b) projekt nie może być kopiowany i udostępniany osobom trzecim;
c) projekt wraz z wszystkimi załącznikami przekazanymi klientowi  w  formie elektronicznej lub drukowanej nie może być publikowany i rozpowszechniany w  mediach bez zgody  Sprzedającego;
d) Klient nie może przenosić na osoby trzecie udzielonej mu przez Sprzedającego praw licencji.
e) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Sprzedającego a w szczególności hasła dostępowe , dokumenty                        wspomagające proces obsługi Klienta w zakresie realizowanej  umowy.      
f) W przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta Sprzedający ma prawo do odszkodowania w postępowaniu arbitrażowym lub przed właściwym sądem.

                      § 7    REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacje produktów przewidziane są wyłącznie dla Klientów  będących Konsumentami.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów      wolnych od wad fizycznych i prawnych.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne wygasa po  upływie dwóch lat od dnia wydania produktu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne złożone powinno być na piśmie i      wysłane na adres  Sprzedającego lub mailowo na adres :           biuro@descad.pl.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)  imię i nazwisko kupującego;
b)  adres mailowy:
c)  numer telefonu kontaktowego
d) adres zamieszkania / siedzib do korespondencji
e) dołączony dowód zakupu produktu ( np. paragon, faktura, dowód      przelewu itp.;)
f)  dokładne oznaczenie reklamowanego produktu
g) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową 
h) żądanie reklamującego ( odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcia wady);
i)  datę wniesienia reklamacji i podpis składającego reklamację.
6. Sprzedawca potwierdza pisemnie wpływ reklamacji na adres mailowy podany w zgłoszeniu.                                                    
7. Jeżeli  Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie  14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji,przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

       § 8  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązywania sporu zaistniałego w związku z            dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma                     możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji         przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym :
a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o  którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania              sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach     oraz na stronach internetowych instytucji taki jak Inspekcja         Handlowa, rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych      zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu    Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

                     § 9   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego     Regulaminu ze względu na  zmiany w przepisach                      obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i        realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy przed terminem dokonania zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem       zastosowanie znajdują przepisy powszechne obowiązującego   prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.          Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach         konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku.

        


                                                                      § 1     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta            drogą komunikacji elektronicznej  projektów wnętrz i mebli oraz innych dokumentów w sklepie internetowym                    „DESCAD” dostępnym przez stronę internetową www.descad.pl.
2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna ( posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała  lub                  zamierza dokonać  zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak  i przedsiębiorca;
b) Sprzedawca – DESCAD - Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku ( 80-754), ul. Długa Grobla 8,                               NIP-5832034667;
c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.descad.pl;
d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów        na odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego      lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
e) Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
f)  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające  bezpośrednio      do zawarcia Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.
g) Formularz zamówienia — interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia,                      w  szczególności poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,                    w tym sposobu dostawy i płatności.
h) Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do zakupu,      a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości  Utworów/Dzieł.
i)  Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) — projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia                Klienta na odpłatną Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia      4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący elementy                          fotograficzne, techniczne i raporty wg.specyfikacji określonej w ofercie  produktu znajdującego się w ofercie sklepu.
j)  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Utworu/Dzieła zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą              za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też —  stosowanie do cech                      Utworu/Dzieła — umowę o świadczenie usług i umowę  o dzieło.
3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej spersonalizowane projekty wnętrz i mebli                  opisanych szczegółowo w ofercie sklepu. 
4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach projektów znajdują się na stronie internetowej sklepu descad.pl.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w §1 pkt.2b  lub drogą                          elektroniczną na adres: biuro@descad.pl, oraz telefonicznie: +48576019398 od poniedziałku do piątku w godzinach        od 10.00-18.00.
                                                                                                      
                                                          § 2   WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. By móc złożyć zamówienie na usługi poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a) posiadać komputer, laptop ,tablet , smartfon z dostępem do internetu;
b) posiadać swoją skrzynkę pocztową i dostęp do niej.
c) korzystać z przeglądarki internetowej ( Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.                                                      
2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. 
    Za świadczenie tych usług sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Usługi świadczone w Sklepie DESCAD świadczone są przez czas nieokreślony. 
4. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie DESCAD  są odpłatne.

                                                                            § 3   ZAWIERANIE UMÓW
                                                                  
1. Akceptacja Regulaminu i zakup produktu z oferty Sklepu jest równoznaczne z zawarciem na czas  nieokreślony              Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
2. Na treść umowy składają się łącznie: Treść Regulaminu sklepu DESCAD oraz treść zawarta w opisie produktu wraz        z potwierdzeniem zakupu i zapłaty generowane automatycznie przez Sklep podczas  procesu zakupu.
3. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym        i bez podania przyczyny.
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto określonymi w złotych polskich, do których doliczany jest podatek      VAT  w stawce przewidzianej dla danego produktu widocznej podczas procesu zakupu.
5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza  zamówienia          (bez rejestracji i zamawiania konta).
6. Dokonanie zakupu następuje po wybraniu odpowiedniego produktu z oferty Sklepu, zapoznaniu się ze szczegółami        oferty i kliknięciu przycisku " Dodaj do koszyka". W koszyku Klient wybiera ilość metrów kwadratowych powierzchni          do zaprojektowania lub ilość sztuk w przypadku innych projektów np. mebli, następnie Klient klikając przycisk " Dalej"       zostaje automatycznie przekierowany do formularza "Mój koszyk" gdzie wypełnia puste pola swoimi danymi                     i  w  następnym kroku potwierdza zakup usługi.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Klienta poprzez kliknięcie na przycisk " Kupuję i płacę" oraz            zaznaczeniem wymaganych pół informacyjnych dotyczących zapoznania się z Regulaminem sklepu, co skutkuje              obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
8. Terminem płatności jest termin zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia          do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji oraz interaktywny formularz  wytycznych do projektu,                    określający preferencje stylistyczne i kolorystyczne, preferowaną  funkcjonalność i inne informacje i wskazówki                mające wpływ na styl projektowanego wnętrza lub mebli. 
10. Klient po zakupie zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Sklepu pomiaru pomieszczenia, dokumentacji         technicznej uzyskanej od Devolopera lub projektu mieszkania/domu.

                                                                § 4    TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy DESCAD udostępnia płatności za zamówione usługi za pośrednictwem systemu Przelewy24.          
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.                               
3. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta z powodu odstąpienia od umowy Sprzedający  dokonuje zwrotu środków na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient  dokonał płatności za usługi.

                                                                       § 5    ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w  przypadku            rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.
2. Klienci indywidualni Sklepu (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r.,Kodeksu Cywilnego),          którzy zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić      projekt pod warunkiem, że:
 - jest on w stanie niezmienionym,
 - nie został rozpieczętowany w sposób umożliwiający jego skopiowanie, a w szczególności nie została  uszkodzona           plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem.
   Sprzedający zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu z wyjątkiem dodatkowych kosztów                       wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w ofercie           Sprzedającego. Klienci dokonujący zakupu projektu  komercyjnego, a więc dotyczącego działalności gospodarczej nie     są konsumentami
  w rozumieniu ww ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.

                                                                        § 6     PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich zrealizowanych i realizowanych projektów oraz wszelkich        materiałów umieszczonych na swojej stronie www.descad.pl a także innych materiałów udostępnianych Klientowi na        czas realizacji umowy.
2. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich do wykazanych w §6 pkt.1 materiałów i dzieł.
3. W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie, w związku z Art.38 Ustawy 
    prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu projektu i wpłaconego wynagrodzenia za projekt.
4. Sprzedający wykonując umowę o działo przekazuje Klientowi dzieło bez nabycia praw autorskich,udzielając mu              licencji do korzystania z działa bez ograniczenia czasowego na następujących warunkach:
a) projekt realizowany będzie jednorazowo w lokalu wskazanym w umowie na potrzeby Klienta;
b) projekt nie może być kopiowany i udostępniany osobom trzecim;
c) projekt wraz z wszystkimi załącznikami przekazanymi klientowi w formie elektronicznej lub drukowanej nie może być        publikowany  i rozpowszechniany w mediach bez zgody Sprzedającego;
d) Klient nie może przenosić na osoby trzecie udzielonej mu przez Sprzedającego praw licencji.
e) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Sprzedającego              a w szczególności hasła dostępowe , dokumenty wspomagające proces obsługi Klienta w zakresie realizowanej             umowy.      
f) W przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta Sprzedający ma prawo do odszkodowania w                      postępowaniu arbitrażowym lub przed właściwym sądem.

                                                                      § 7    REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacje produktów przewidziane są wyłącznie dla Klientów będących Konsumentami.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne złożone powinno być na piśmie i wysłane na adres  Sprzedającego lub mailowo na adres :        biuro@descad.pl.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)  imię i nazwisko kupującego;
b)  adres mailowy:
c)  numer telefonu kontaktowego
d) adres zamieszkania / siedzib do korespondencji
e) dołączony dowód zakupu produktu ( np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.;)
f)  dokładne oznaczenie reklamowanego produktu
g) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową 
h) żądanie reklamującego ( odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,usunięcia wady);
i)  datę wniesienia reklamacji i podpis składającego reklamację.
6. Sprzedawca potwierdza pisemnie wpływ reklamacji na adres mailowy podany w zgłoszeniu.                                     
7.Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia                    reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

                                               § 8    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązywania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma                        możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym :
a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o          Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania                        mediacyjnego  w celu polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której           celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania      sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji taki jak                Inspekcja Handlowa, rzecznicy konsumentów,organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów,        a  także Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

                                                                   § 9     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na  zmiany w przepisach                    obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na              złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy przed terminem dokonania zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują                                                                przepisy powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny            i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku.

        


                                                                                               § 1
                                                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania treści uprawniających do korzystania z dostarczanych do klienta      drogą komunikacji elektronicznej  projektów wnętrz i mebli oraz innych dokumentów w sklepie internetowym              „DESCAD” dostępnym przez stronę internetową www.descad.pl.
2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
a) Klient – osoba fizyczna ( posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała  lub          zamierza dokonać  zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
b) Sprzedawca – DESCAD - Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku ( 80-754), ul. Długa Grobla 8,                        NIP-5832034667;
c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.descad.pl;
d) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania            umów na odległość ( w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym                            wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia                umowy włącznie.
e) Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
f)  Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające                      bezpośrednio  do zawarcia Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.
g) Formularz zamówienia — interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie  Zamówienia,              w szczególności poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,            w tym sposobu dostawy i płatności.
h) Koszyk — element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do            zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości                        Utworów/Dzieł.
i)  Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) — projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia        Klienta na odpłatną Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy        z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący elementy          fotograficzne, techniczne i raporty  wg. specyfikacji określonej w ofercie  produktu znajdującego się w ofercie            sklepu.
j)  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Utworu/Dzieła zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą      za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też —  stosowanie do cech              Utworu/Dzieła  — umowę o świadczenie usług i umowę  o dzieło.
3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internetowej spersonalizowane projekty wnętrz i mebli          opisanych szczegółowo w ofercie sklepu. 
4. Szczegółowe informacje o różnych rodzajach projektów znajdują się na stronie internetowej sklepu descad.pl.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w §1 pkt.2b  lub drogą                  elektroniczną  na adres: biuro@descad.pl, oraz telefonicznie: +48576107829 od poniedziałku do piątku w                godzinach od 10.00-18.00.
                                                                                                      
                                                                                               
§ 2
                                                                   WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. By móc złożyć zamówienie na usługi poprzez Sklep Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a) posiadać komputer, laptop ,tablet , smartfon z dostępem do internetu;
b) posiadać swoją skrzynkę pocztową i dostęp do niej.
c) korzystać z przeglądarki internetowej ( Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.
d) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.                                                      
2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. 
    Za świadczenie tych usług sklep nie pobiera żadnych opłat.
3. Usługi świadczone w Sklepie DESCAD świadczone są przez czas nieokreślony. 
4. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie DESCAD  są odpłatne.

                                                                                              § 3
                                                                              ZAWIERANIE UMÓW

                                                                  
1. Akceptacja Regulaminu i zakup produktu z oferty Sklepu jest równoznaczne z zawarciem na czas  nieokreślony       Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
2. Na treść umowy składają się łącznie: Treść Regulaminu sklepu DESCAD oraz treść zawarta w opisie produktu        wraz z potwierdzeniem zakupu i zapłaty generowane automatycznie przez Sklep podczas  procesu zakupu.
3. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem                              natychmiastowym i bez podania przyczyny.
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto określonymi w złotych polskich, do których doliczany jest            podatek VAT w stawce przewidzianej dla danego produktu widocznej podczas procesu zakupu.
5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza                       zamówienia (bez rejestracji i zamawiania konta).
6. Dokonanie zakupu następuje po wybraniu odpowiedniego produktu z oferty Sklepu, zapoznaniu się                         ze szczegółami oferty i kliknięciu przycisku " Dodaj do koszyka". W koszyku Klient wybiera ilość                                 metrów kwadratowych powierzchni do zaprojektowania lub ilość sztuk w przypadku innych projektów np.                   mebli, następnie Klient klikając przycisk " Dalej" zostaje automatycznie przekierowany do formularza "Mój                 koszyk"gdzie wypełnia puste pola swoimi danymi i w następnym kroku  potwierdza zakup usługi.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia Klienta poprzez kliknięcie na przycisk " Kupuję i płacę"            oraz zaznaczeniem wymaganych pół informacyjnych dotyczących zapoznania się z Regulaminem sklepu, co            skutkuje  obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.
8. Terminem płatności jest termin zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą                                    złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji oraz interaktywny formularz                  wytycznych do projektu, określający preferencje stylistyczne i kolorystyczne, preferowaną  funkcjonalność i inne      informacje i wskazówki mające wpływ na styl projektowanego wnętrza lub mebli. 
10. Klient po zakupie zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy Sklepu pomiaru                                                  pomieszczenia, dokumentacji technicznej  uzyskanej od Devolopera lub projektu mieszkania/domu.

                                                                                              § 4
                                                                    TERMINY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy DESCAD udostępnia płatności za zamówione usługi za pośrednictwem systemu Przelewy24.  
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.                     
3. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta z powodu odstąpienia od umowy                        Sprzedający dokonuje zwrotu środków na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient  dokonał              płatności za usługi.

                                                                                               § 5
                                                                             ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora może nastąpić w  przypadku      rażącego  naruszenia postanowień Regulaminu.
2. Klienci indywidualni Sklepu (będący konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r.,Kodeksu                      Cywilnego),którzy zawarli umowę na odległość mają prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania             przyczyny i zwrócić projekt pod warunkiem, że:
 - jest on w stanie niezmienionym,
 - nie został rozpieczętowany w sposób umożliwiający jego skopiowanie, a w szczególności nie została                         uszkodzona plomba zabezpieczająca w postaci taśmy z nadrukiem.
   Sprzedający zwróci dokonane płatności w tym koszty dostawy projektu z wyjątkiem dodatkowych kosztów                 wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostępny w               ofercie Sprzedającego. Klienci dokonujący zakupu projektu  komercyjnego, a więc dotyczącego działalności             gospodarczej nie są konsumentami
  w rozumieniu ww ustawy i nie przysługuje im prawo zwrotu projektu.

                                                                                               § 6
                                                                                 PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem praw autorskich zrealizowanych i realizowanych projektów oraz                wszelkich materiałów umieszczonych na swojej stronie www.descad.pl a także innych materiałów                              udostępnianych Klientowi na czas realizacji umowy.
2. Klient nie otrzymuje żadnych praw autorskich do wykazanych w §6 pkt.1 materiałów i dzieł.
3. W przypadku projektów wykonywanych na zamówienie, w związku z Art.38 Ustawy 
     prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo zwrotu projektu i wpłaconego wynagrodzenia za projekt.
4. Sprzedający wykonując umowę o działo przekazuje Klientowi dzieło bez nabycia praw autorskich,udzielając mu        licencji do korzystania z działa bez ograniczenia czasowego na następujących warunkach:
a) projekt realizowany będzie jednorazowo w lokalu wskazanym w umowie na potrzeby Klienta;
b) projekt nie może być kopiowany i udostępniany osobom trzecim;
c) projekt wraz z wszystkimi załącznikami przekazanymi klientowi w formie elektronicznej lub 
    drukowanej nie może być publikowany  i rozpowszechniany w mediach bez zgody Sprzedającego;
d) Klient nie może przenosić na osoby trzecie udzielonej mu przez Sprzedającego praw licencji.
e) Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Sprzedającego      a w szczególności hasła dostępowe , dokumenty wspomagające proces obsługi Klienta w zakresie realizowanej      umowy.      
f) W przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta Sprzedający ma prawo do odszkodowania w             postępowaniu arbitrażowym lub przed właściwym sądem.

                                                                                               § 7
                                                                          REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacje produktów przewidziane są wyłącznie dla Klientów będących Konsumentami.
2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne złożone powinno być na piśmie i wysłane na adres  Sprzedającego lub mailowo na            adres : biuro@descad.pl.
5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a)  imię i nazwisko kupującego;
b)  adres mailowy:
c)  numer telefonu kontaktowego
d) adres zamieszkania / siedzib do korespondencji
e) dołączony dowód zakupu produktu ( np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.;)
f)  dokładne oznaczenie reklamowanego produktu
g) wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową 
h) żądanie reklamującego ( odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu,usunięcia wady);
i)  datę wniesienia reklamacji i podpis składającego reklamację.
6. Sprzedawca potwierdza pisemnie wpływ reklamacji na adres mailowy podany w zgłoszeniu.                               
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

                                                                                              § 8
                                              POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązywania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma                możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym :
a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15                            grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy        sprzedaży;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania                mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenia sie o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,              której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z                                                               pozasądowych sposobów rozpatrywania  sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na       stronach internetowych instytucji taki jak Inspekcja Handlowa, rzecznicy konsumentów,organizacji                             społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

                                                                                               § 9
                                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na  zmiany w przepisach            obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na      złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy przed terminem dokonania zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują                                                       przepisy powszechne obowiązującego prawa,
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny i     ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku.

        

Projektowanie wnętrz i mebli online - Gdańsk, Trójmiasto , Pomorskie , Polska

Kreatywne wnętrza i meble

DESCAD Projektowanie wnętrz i mebli logo
telefon

Masz pytania? Zadzwoń!

mail

Doradzimy, zaproponujemy

Napisz do nas

Wizualizacje wnętrz i mebli pomorskie

Projekty mieszkań  Trójmiasto

Projekty mieszkań pomorskie

Masz pytania? Zadzwoń!

telefon

Doradzimy ,  zaproponujemy

Napisz do nas

mail
You Tube
Instagram
Facebook

Kreatywne wnętrza i meble

DESCAD Projektanci wnętrz Gdańsk - projekty wnętrz mieszkań i domów

 Projektowanie wnętrz i mebli online - Gdańsk, Trójmiasto, Polska

Wszystkie prawa zastrzeżone © DESCAD - Creative Interiors & Furniture

Wszystkie prezentowane projekty i ich graficzne prezentacje zawarte w serwisie www.descad.pl, są wyłączną własnością właściciela serwisu i zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek kopiowanie, opracowywanie i przerabianie, bez pisemnej  zgody DESCAD-Pracownia Projektowa jest zabronione.

Przydatne linki :